Tổng vệ sinh trường lớp để tập trung học sinh vào học trực tiếp

Thực hiện theo công văn số 37/PGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2022 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện Tân Hồng.

Nay trường THCS Thông Bình tổ chức vệ sinh trường lớp để tập trung học sinh vào học trực tiếp vào ngày 17 tháng 01 năm 2022 đối với học sinh khối 9.

Ông Trần Văn Lượng hiệu trưởng nhà trường

Tổng quan buổi vệ trường lớp