1. Họ tên: Tống Thị Bưởi

Chức vụ: Kế Toán – Tổ trưởng

Số ĐT: 0943339942

Email:buoithongbinh@yahoo.com.vn

2. Họ tên: Huỳnh Ngọc Bích

Chức vụ: Văn Thư

Số ĐT: 0987968509

Email:

3. Họ tên: Trần Thị Kim Em

Số ĐT: 0947077987

Email:

4. Họ tên: Lê Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Thiết Bị

Số ĐT: 945424743

Email:lethingocanh146@yahoo.com.vn

5. Họ tên: Lê Thị Thúy Kiều

Chức vụ: Thư viện

Số ĐT: 01272706061

Email:lekieu01272706061@gmail.com

6. Họ tên: Võ Thành Phương

Chức vụ: Bảo vệ

Số ĐT: 0843915632

7. Lê Thị Kiều

Y tế 

0817884999