1. Họ tên : Lê Thành Nhân

Chức vụ: Tổ Trưởng

TĐCM: CĐ Toán

Số ĐT: 01234415042

Email: lethanhnhan1969@gmail.com

2. Họ tên : Dương Phú Nghĩa

Chức vụ: Giáo viện

TĐCM: ĐHSP Toán

Số ĐT: 0919887545

Email: duongphunghia@gmail.com

3. Phạm Văn Tuấn

TĐCM: CĐSP Toán

Số ĐT: 0834520568

Email: phamvantuan568@gmail.com

4. Huỳnh Bá Công

TĐCM: ĐHSP Toán

Số ĐT: 0354189898

Email: huynhbacong1983@gmail.com

5. Nguyễn Kim Đồng

TĐCM: ĐHSP Toán

Số ĐT: 0383939661

Email: kimdong1070123@gmail.com

6.Họ tên : Nguyễn Chí Linh                                  

Chức vụ: Giáo viện

TĐCM: ĐHSP Tin học

Số ĐT: 0947480405

Email: nclinh.thcsthongbinh@moet.edu.vn

7. Họ tên : Nguyễn Nhựt Quang

Chức vụ: Giáo viện

TĐCM: ĐHSP Tin học

Số ĐT: 0914520919

Email: quangtruong8890@gmail.com