1. Họ tên : Nguyễn Văn Tùng

Chức vụ: Tổ trưởng

TĐCM: ĐHSP Thể Chất

Số ĐT:0918101517

Email:

2. Họ tên : Đặng Hữu Nghĩa

TĐCM: ĐHSP Thể Chất

Số ĐT:0947027127

Email:nghiaxipo2007@gmail.com

3. Họ tên : Võ Hữu Tuấn

TĐCM: CĐSP Nhạc

Số ĐT:0908404700

Email:sentuan21@yahoo.com.vn

4. Họ tên : Nguyễn Trần tường vân

TĐCM: CĐSP Nhạc

Số ĐT:

Email:

5. Họ tên : Trần Lê Trang Đài

TĐCM: CĐSP Mĩ Thuật

Số ĐT:01657817799

Email:trangdai.thcs.tanphuoc@gmail.com