1. Họ tên : Nguyễn Văn Tùng

Chức vụ: Tổ trưởng

TĐCM: ĐHSP Thể Chất

Số ĐT:0918101517

Email: tungn4054@gmail.com

2. Họ tên : Phan Quốc Thái

TĐCM: ĐHSP Thể Chất

Số ĐT:0834520555

Email:phanquocthai555@gmail.com

3. Họ tên : Võ Hữu Tuấn

TĐCM: CĐSP Nhạc

Số ĐT:0908404700

Email:vhtuan.c2thongbinh.dtp@moet.edu.vn

4. Họ tên : Lê Hoàng Giang

TĐCM: ĐHSP Nhạc

Số ĐT: 0968005110

Email: lehoanggiang2611@gmail.com

5. Họ tên : Trần Lê Trang Đài

TĐCM: ĐHSP Mĩ Thuật

Số ĐT:01657817799

Email:trangdai.thcs.tanphuoc@gmail.com

6. Họ tên : Châu Ngọc Thu Trúc

TĐCM: ĐHSP Mĩ Thuật

Số ĐT:0396058335

Email:chaungocthutruc1986@gmail.com

7. Họ tên : Võ Văn Nông

TĐCM: ĐHSP TD

Số ĐT:0942774944

Email:nongvo1990@gmail.com