Sinh hoạt chi bộ trường THCS Thông Bình tháng 01 năm 2022

Ngày 13 tháng 01 năm 2022 chi bộ trường THCS Thông Bình sinh hoạt chi bộ hàng tháng, thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của tháng 12 năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2022.