Lịch dự giờ tổ: Toán – Tin Học Tuần 6

Thứ 3 ngày 3 tháng 10 năm 2017

-Dự thầy Liêm tiết 3 buổi chiều lớp 7a1 Môn Đại Số

-Dự thầy Nghĩa tiết 4 buổi chiều lớp 8a2 Môn Đại Số