Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2017 – 2018

Sáng 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9 năm học 2017 – 2018 Trường THCS Thông Bình tổ chức Hội Nghị cán bộ công chức viên chức.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thầy Phạm Nhật Quang , Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết kết quả nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích và tồn tại về các mặt, các hoạt động trong năm 2016. Báo cáo đã đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của Nhà trường trong năm 2017

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác thi đua do Cô Nguyễn Thị Minh Xuân Chủ tịch Công Đoàn trường; Báo cáo công tác tài chính năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017 Tống Thị Bưởi kế toán; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân do dân thầy Trần Văn Khanh

Không gian buổi Hội Nghị

cd1 cd2