Họ tên :Nguyễn Văn Khắp

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Phụ trách điều hành: Quản lý chung

Số điện thoại: 0917135896

Email: nguyenkhap2011@gmail.com

Họ tên: Tiêu Thanh Nhiều

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng CSVT

Phụ trách điều hành: Quản lý CSVC,  phong trào

Số điện thoại: 0919060065

Email: tieuthanhnhieu@gmail.com

Họ Tên : Nguyễn Tấn Đạt

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng CM

SĐT: 0948033120

Email: nguyentandat.binh725@gmail.com