Họ tên :Trần Văn Lượng

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Phụ trách điều hành: Quản lý chung

Số điện thoại: 0837990978

Email: tvluong1979@gmail.com

Họ tên: Tiêu Thanh Nhiều

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Phụ trách điều hành: Quản lý chuyên môn

Số điện thoại: 0919060065

Email: tieuthanhnhieu@gmail.com