Họ tên : Ngô Minh Thanh

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Phụ trách điều hành: Quản lý chung

Số điện thoại: 0919830500

Email: ngomjnhthanh@gmail.com

Họ tên: Tiêu Thanh Nhiều

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Phụ trách điều hành: Quản lý chuyên môn

Số điện thoại: 0919060065

Email: tieuthanhnhieu@gmail.com