Họ tên : Ngô Minh Thanh

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Phụ trách điều hành: Quản lý chung

Số điện thoại: 

Email: 

Họ tên: Phan Hiếu Thiện

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Phụ trách điều hành: Quản lý chuyên môn

Số điện thoại: 0946767169

Email: phanhieuthiendt@gmail.com